SMART Glukomer 2in1
MICRO Glukomer 2in1

Zásady porovnávania presnosti merania glukomerom

1. výsledky merania glukózy sa môžu líšiť, pokiaľ boli porovnávané dve vzorky krvi odobraté z rôznych odberových miest.

2. existuje celý rad faktorov, ktoré môžu mať vplyv na správnosť merania glukomerom

3. pokiaľ je pochybnosť o nameraných hodnotách s glukomerom, je nutné vykonať kontrolné meranie prístroja pomocou príslušných kontrolných roztokov. Pozor : každý prístroj má svoj vlastný kontrolný roztok podľa typu resp. značky glukomera

4. treba mať na pamäti, že výsledok merania glukomerom je považovaný za správny, pokiaľ sa nachádza v rámci 20% odchýlky od výsledku laboratórneho vyšetrenia

5. Odporúčania pri porovnávaní glukomerov : ak pacienti a to často, porovnávajú výsledky svojho glukomera s iným glukomerom je veľmi nepravdepodobné, že výsledky budú rovnaké. Správnosť merania glukomerov je menšia než správnosť meraní laboratórnych prístrojov. Pokiaľ sú výsledky meraní jedného glukomera o 15% vyššie a výsledky merania druhého glukomera o 15% nižšie ako výsledky referenčného laboratória, potom bude rozdiel výsledkov medzi týmito dvomi glukomermi 30% aj napriek tomu, že správnosť merania obidvoch glukomerov je prijateľná. Preto je absolútne neprijateľné porovnávať hodnoty medzi dvoma glukomermi, ale len s referenčným laboratóriom.

6. glukomer 2in1 SMART a 2in1 MICRO boli porovnávané na vzorke 100 pacientov s referenčným laboratóriom a odchýlka meraní bola absolútne v medziach normy. To znamená, že uvedené glukomery sú bezpečné.

7. v prípade takýchto otázok je nutné konzultovať info-linku

S Pozdravom MUDr. Fábry Jaroslav Diabetológ

Zásady porovnávania presnosti merania glukomerom

Výsledky laboratórneho vyšetrenia